Keramická dílna pro klienty SVP HELP ME a hlavní přínosy jako součást arteterapie

Součástí projektu Arteterapie v našem výchovném středisku HELP ME, jsou také lekce v keramické dílně, vedené vždy ve skupinách. Podobně jako arteterapie obecně, se i v keramické dílně a při práci s hlínou využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku k poznání a ovlivnění lidské psychiky a také rozvoji mezilidských vztahů.

Pravidelné lekce v intervalu 1,5 hodiny/14dní by měly sloužit jako výchovný prostředek k lepšímu soustředění a koordinaci pohybů daného jedince, s tím, že jsou zohledněny jeho možnosti i předešlé zkušenosti. Dále by měly dopomoci k rozšíření vlastního vnímaní světa kolem sebe zejména díky práci ve skupinách, kdy se musí každý člen naučit tolerovat a brát ohledy na ostatní, zejména při náročnější práci je nutná spolupráce a kolegialita.

Hotové výrobky pak dokazují a odrážejí vkus i povědomí klientů o umění obecně i odráží samotné psychické rozpoložení a životní situace. Společné lekce tak rozšiřují a ukazují důležitost rovnováhy mezilidských vztahů a i prohloubení samotného pohledu na mezilidské vztahy a lidskou práci.

Při plnění zadaného úkolu využívají klienti svoje vlastní myšlení a kreativitu, samozřejmě pod dohledem vedoucího dílny, který vše potřebné vysvětlí a prakticky ukáže.

Hotové výrobky pak klienti z větší části odnášejí domů jako svá první umělecká díla, aby práci klientů mohli zhodnotit i samotní rodiče a děti měly samy možnost prezentovat svoje dovednosti a jisté zlepšení.

Základní techniky používané při práce s hlínou jsou zejména modelování z ruky, tj. práce se surovou hlínou, kterou je třeba nejdříve propracovat a tento proces v sobě již nese terapeutické účinky, kdy se z neforemné hroudy měkké a tvárné hlíny stává postupně požadovaný tvar. Pak je již na fantazii a dovednostech každého klienta, jak s danou hmotou bude zacházet, samozřejmě pod stálým dohledem vedoucího dílny.
Další techniky zpracování používané v keramické dílně je také tvorba z válečků hlíny, modelování a lepení z plátů hlíny, další zdobení s pomocí zdobítek, šablon, otiskování a lepení z komponentů a podobně, vždy podle zadaného úkolu.

Cílem těchto pravidelných společných lekcí by tak mělo být jak samotné seznámení a rozšíření povědomí klientů o jejich vlastních možnostech, často netušených, tak i snahou lektora ukázat klientovi jeho vlastní možnosti sebevyjádření jiným způsobem než doposud. Dále pak rozvíjení jeho manuálních schopností a také citu a vztahu k okolní společnosti a vzájemné toleranci. A také jako hmatatelný důkaz o schopnosti soustředění se klienta na jeden cíl a jeho dotažení do finální podoby, kterou může po návratu do rodinného prostředí využít v dalších oblastech života.

AKTUALITY

Otevření střediska

přidáno: 18.01.2021

Od 18.1.2021